Elektronik Ticaret rehberi, E-ticaret nedir? Elektronik Ticaretin Etkileri ve Faydaları, Elektronik Ticaret Kaynakları Rehberi
 
Menü
e-Ticaret Kurulu (ETİK)
Dijital imza
SET Secure Electronic Transfer
e-imza Sıkça Sorulan Sorular
e-ticaret faydalı linkler
Elektronik Ticaret Araştırmaları ve Raporları
E-Belge Siteleri
E-ticaret Güvenlik Siteleri
E-ticaret Hukuk Linkleri
E-ticaret İstatistik Linkleri
E-ticaret Projeleri Linkleri
E-ticaret Rehberleri Linkleri
E-ticaret Standartları Linkleri
E-ticaret Stratejiler Linkleri
E-ticaret Kuruluşları Linkleri
E-ticaret Uygulamaları Linkleri
E-ticaret Uluslararası Kuruluşlar
 
 

E-ticaret Uluslararası Kuruluşlar Web Siteleri Rehberi

Text Box: U L U S L A R A R A S I  K U R U L U Ş L A R
Text Box: U L U S A L   L i N K L E R
 
Ticaretle İlgili Uluslararası Kuruluşların A'dan Z'ye Listesi (foreign-trade.com)
Ticaretle İlgili Uluslararası Kuruluşların Listesi (OAS-SICE)
AIMS (Kurumsal İçerik Yönetimi Birliği)
AITIC (Uluslararası Ticari Bilgi ve İşbirliği Ajansı)
AGB (
APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği) e-Ticaret Liderler Bildirgesi
APEC On-Line İş Desteği (BizAPEC)
ARMA (Kayıt Yöneticileri ve İdarecileri Birliği)
Avrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) Faaliyetler İndeksi
Avrupa Komisyonu İdarelerarası Bilgi Değişimi (IDA) Projeleri
Avrupa e-Ticaret Forumu
Avrupa Komisyonu
Avrupa Sertifikasyon Forumu
BIAC (OECD İŞ ve Sanayi Danışma Komitesi)
Birleşmiş Milletler (WEB Sitesi Fihristi-Adresler)
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
Birleşmiş Milletler Türkiye Ofisi
BIS (Uluslararası Hesap Bankası)
CCEG (Commonwealth Elektronik İdare Merkezi)
CEFACT (BM Ticareti Kolaylaştırma ve e-Ticaret Merkezi)
Commonwealth İş Ağı (COMBINET e-Ticaret Portali)
DMA (Doğrudan Pazarlama Birliği)
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ-WTO)
eBaltics (Baltık Ülkeleri Bilgi Teknolojileri & İletişim Forumu
eBES (Avrupa e-İş Standardizasyon Çalışma Grubu)
e-CDL Avrupa Bilgisayar Kullanma Ehliyeti Vakfı
eCOM-L@C (Latin Amerika ve Karayiplerİnternet ve e-Ticaret Federasyonu)
EMOTA (Avrupa Katalogla Satış Ticaret Birliği)
e-Pazar Hizmetleri (Uluslararası Ticareti Geliştirme Kuruluşları İşbriliği)
EPIC (Elektronik Kişisel Gizlilik Bilgi Merkezi)
EU (Avrupa Birliği) e-Ticaret
FEDMA (Avrupa Doğrudan Pazarlama Federasyonu)
FTAA (Amerika Serbest Bölgesi)
G8 On-Line Devlet Uluslararası Ağı
GKP (Küresel Bilgi Ortaklığı)
IACR (Uluslararası kriptolojik Araştırma Birliği)
IBCA (Entegre İş İletişimi Birliği) Barkodlar ve e-Ticaret
ICA Kamu Yönetiminde Bilgi Teknolojileri Uluslararası Konseyi
ICC (Uluslararası Tahkim Kurulu)
ICC (Uluslararası Ticaret Odası)
ICECC (Onaylanmış e-Ticaret Müşavirleri Enstitüsü)
ICGFM (Uluslararası Devlet Finans Yönetimi Konsorsiyumu)
IFTF (Gelecek Enstitüsü)
IMC (İnternet Mail Konsorsiyumu)
ISOC (İnternet Topluluğu)
IST (AB) Bilgi Toplumu Teknolojileri
ITC (Uluslararası Teledemokrasi Merkezi)
ITU (e-Ticaret)
ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği)
OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı)
PAN (Pan Asya e-Kalkınma Topluluğu)
Pasifik Konseyi
SECI Türk (Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi)
TI (Uluslararası Şefaflık Örgütü)
TransAtlantic Business Dialogue (TABD)
Trans-Avrupa Araştırma ve Eğitim Ağı Birliği
UNCITRAL (BM Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu)
UNCTAD (BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı Teşkilatı)
UNDP (BM Kalkınma Programı) e-Ticaret
UNICE (Avrupa İşverenler ve Ticari Lobiler Birliği-Avrupa İş Aleminin Sesi)
Unicode Konsorsiyumu
W3C.Org Dünya Web Konsorsiyumu
WIPO Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı
WITSA (Dünya Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri Birliği)
Yapısal Bilgi Standartları Konsorsiyumu (OASIS)
 
 
U  L  U  S  A  L       L  İ  N  K  L  E  R
Bilgi Teknolojileri Politikaları-Ülkeler (Management of Global Information Technology (MOGIT)-Amerikan Üniversitesi 
Dünya Devletleri Web Sayfaları Rehberi
Ticaret Limanı (Tradeport.org)   Ülkeler Kütüphanesi
 
Text Box: ALMANYA
Text Box: ABD
Text Box: ABD
Text Box: AVUSTRALYA
Text Box: FRANSA
Text Box: HiNDiSTAN
Text Box: BREZİLYA
Text Box: ÇİN
Text Box: G.AFRiKA
Text Box: FiNLANDiYA
Text Box: HOLLANDA
Text Box: İSRAİL
Text Box: KANADA
Text Box: MALTA
Text Box: Y.ZELLANDA
Text Box: İRLANDA
Text Box: MISIR
Text Box: İRAN
Text Box: SİNGAPUR
Text Box: MALEZYA
Text Box: JAPONYA
Text Box: İNGiLTERE
Text Box: H.KONG
 
 
A L M A N Y A
Bilgi Toplumu Girişimi (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı)
Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı
A M E R İ K A  B İ R L E Ş İ K  D E V L E T L E R İ
e-Devlet
e-Ödeme (e-Devlet)
e-Ticaret Danışma Komitesi
e-Ticaret Politikası
KOBİ İdaresi
NTIA Ulusal Telekomünikasyon ve Bilgi İdaresi (Ticaret Bakanlığı;)
Savunmada e-Ticaret Programı
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Portali (buyusa.com)
Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST)
Yazılım & Bilgi Sanayii Birliği (SIIA)
A V U S T R A L Y A
Bilgisayar Topluluğu
e-Devlet Portali
e-İş Ağı
Bilgi Ekonomisi Ulusal ofisi
Elektronik Ödemeler Birliği (NACHA-Electronic Payments Associations)
e-Ticaret Avustralya
e-Ticaret Projeleri
IP Avustralya
On-line Ticaret Stratejisi-Yeni İpek Yolu
B R E Z İ L Y A
e-Devlet Portali (İspanyolca)
Bilgi Toplumu (Yeşil Kitap)
Ç İ N  H A L K  C U M H U R İ Y E T İ
Bilgi Sanayii Bakanlığı
F İ N L A N D İ Y A
Bilgi Toplumu Geliştirme Merkezi (TIEKE)
e-Ticaret Finlandiya
F  R A N S A
Bilgi Toplumu Aksiyon Programı
e-Devlet Portali
e-Ticaret İstatistikleri
G Ü N E Y  A F R İ K A 
İletişim Bakanlığı : e-Ticaret Politikası
Güney Afrika Bilgi Toplumu Sanayi Stratejisi
H İ N D İ S T A N
Bilgi Teknolojisi Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı, e-Ticaret Kanunu
H O L L A N D A
Ekonomik İşler Bakanlığı
H O N G   K O N G
ESDLife
İ N G İ L T E R E 
e-Devlet
e-Devlet Forumu
e-Ekonomi İstatistikleri
e-Elçi Ofisi
Elektronik Kayıtlar için Ortak Devlet Standartları
e-Ticaret İngiltere
e-Ticaret Merkezi (e.centre, İngiltere)
İngiltere On-Line
İngiltere On-Line Yıllık Raporu (2001)
KOBİ'lere İnternet Bilgi Hizmetleri
On-Line İş Dünyası
On-Line Strateji Aksiyon Planı
Pazar Analizleri
Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, İletişim ve Bilgi Sanayileri
İRAN
e-Ticaret
İRLANDA
e-Devlet Portali
e-Ticaret Derneği
e-Ticaret Hukuku
e-Ticaret Politikası
Enterprise Ireland (e-İş Portali)
İ S R A İ L
Bilgi Teknolojisi Politikası ve e-Ticaret
J A P O N Y A
e-Ticaret ve e-Devlet
JETRO (Japon Dış Ticaret Kuruluşu)
JETRO Türkiye Ofisi (İstanbul)
K A N A D A
Adalet Bakanlığı
Ekonomik İşler Bakanlığı
e-Ticaret Görev Gücü
e-Ticaret Kanada-1
e-Ticaret Kanada-2
e-Ticaret Konseyi (ECC)
Kanada Sanayii e-Ticaret Sayfaları
Kanada'nın Dijital Dünya İçin Hazırlanması
Kişisel Bilgilerin Korunması
M A L E Z Y A
e-Ticaret Malezya
Maltimedya Süper Koridoru
M A L T A
Merkezi Bilgi Yönetim Birimi (Central Information Management Unit-CIMU)
M I S I R
e-Ticaret Kaynakları Merkezi
e-Devlet (Arapça)
S i N G A P U R
e-Ticaret Singapur
Ulusal İnternet Danışma Komitesi-Singapur Yayıncılık Otoritesi (NIAC-SBA)
Y E N İ   Z E L L A N D A
Ekonomik Kalkınma Bakanlığı
e-Ticaret Yeni Zellanda

 

 
Ana Sayfa      :       Haberler       :       Bağlantılar       :       Elektronik Ticaret Terimleri Sözlüğü      :       E-imza Nedir?
 
  © 2006 ELEKTRONİK TİCARET REHBERİ Tüm hakları saklıdır.